เมื่อเราไม่มีเวลาเล่นด้วย จะทำอย่างไร

เมื่อเราไม่มีเวลาเล่นด้วย จะทำอย่างไร

เวลาที่เราไม่มีเวลาเล่นด้วย เราอาจใช้ความสร้างสรรค์ของเรา หรือ creative play ให้เป็นสถานการณ์ที่เราทำงานไปได้ และมี interaction กับเด็กไปด้วย

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1