การเล่นด้วยตัวเองมีประโยชน์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และความคิด

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก (self-directed play in the Waldorf Kindergarten) เป็นอย่างไร

การเล่นด้วยตัวเองมีประโยชน์มากมายสำหรับเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และความคิด อีกทั้งช่วยให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัว กระตุ้นการทดลอง และช่วยในการจัดการกับความยากลำบาก

ขอบคุณจากหัวใจ

การเล่นด้วยตัวเองของเด็ก, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์