เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด
: เด็กมีความสุขได้อย่างไร

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด

เด็กต้องการอะไรในการเติบโตกันนะ ?

คนคนหนึ่งจะมีความสุขได้ ต้องมีความยืดหยุ่นและมีพัฒนาการที่เรียกว่า ‘ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของชีวิต’

แบ่งออกเป็นสามอย่าง

  • ร่างกาย (body) ต้องทำให้กายภาพแข็งแรง
  • จิตใจ (soul) จิตใจคือส่วนที่กำหนดว่าเราจะสุขหรือทุกข์ การดูแลความเครียดก็เป็นความสามารถของดวงจิต แต่ดวงจิตที่แข็งแรงยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ยังมีส่วนสุดท้ายคือ..
  • จิตวิญญาณ (spirit) เราต้องสำรวจด้วยว่าจิตวิญญาณของเขาแข็งแรงหรือเปล่า

การเรียนหรือวิชาการมันตอบโจทย์แบบหนึ่ง แต่ถ้ามองให้กว้างอีกหน่อย การแพทย์มนุษยปรัชญามีมุมมองว่า คนคนหนึ่งจะมีความสุขได้ ต้องมีความยืดหยุ่นและมีพัฒนาการที่เรียกว่า ‘ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของชีวิต’ แบ่งออกเป็นสามอย่าง หนึ่ง ร่างกาย (body) ต้องทำให้กายภาพแข็งแรง สอง จิตใจ (soul) จิตใจคือส่วนที่กำหนดว่าเราจะสุขหรือทุกข์ การดูแลความเครียดก็เป็นความสามารถของดวงจิต แต่ดวงจิตที่แข็งแรงยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด ยังมีส่วนสุดท้ายคือ จิตวิญญาณ (spirit) เราต้องสำรวจด้วยว่าจิตวิญญาณของเขาแข็งแรงหรือเปล่า

ขอบคุณจากหัวใจ

เลี้ยงเด็กอย่างไรถึงจะดีกับเขาที่สุด, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์