การเล่นอิสระ

🌺การเล่นอิสระที่แท้จริง🌺
ต้องเป็นการเล่นที่เด็กกำหนดขึ้น
จากจินตนาการ
และเป็นอิสระจากทุกสิ่ง

👵กิจกรรมที่มีผู้ใหญ่ชี้นำ
หรือผลักดันให้เกิดการเล่นขึ้นนั้น
มิใช่การเล่นอิสระ

🧚‍♀️การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้
เป็นการฝึกฝน ให้เกิดความเข้าใจ
ให้เกิดเป็นทักษะหลากหลายด้าน
เป็นการเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน
ไม่รู้เบื่อ…….🧚‍♀️

💐ผู้ใหญ่เพียงแต่จัดเตรียม
พื้นที่สงบ ปลอดภัย
มีของเล่นปลายเปิดไว้ให้
จัดเวลาเล่นให้อย่างเหมาะสม
เด็กจะเล่นได้อย่างเต็มที่
เล่นจากแรงขับภายใน
จินตนาการ
และเจตจำนงของเด็กเอง

🌷“ภาพจินตนาการ “🌷
คือภาพเดิมที่เด็กเก็บบันทึกไว้
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ภาพนั้นจะปรากฏบนของเล่น
เด็กเห็นภาพนั้นเสมือนจริง
เห็นภาพเป็นเรื่องราว
นำพาเด็กให้ลงมือทำสิ่งต่างๆ
เหมือนที่ผู้ใหญ่ทำงาน
มีความมุ่งมั่น บากบั่น
สร้างสรรค์และพร้อมจะแก้ปัญหา

🧚‍♀️การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้
เป็นการฝึกฝน ให้เกิดความเข้าใจ
ให้เกิดเป็นทักษะหลากหลายด้าน
เป็นการเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน
ไม่รู้เบื่อ…….🧚‍♀️

ขอบคุณจากหัวใจ

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล, เพจ ฟ้ากว้าง เนอร์สเซอรี่และเพล์ยกรุ๊ป

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์