การมีอิสระในการเล่น เชื่อมโยงกับอิสระทางความคิด

5 วิธีสนับสนุนให้เด็กเล่นอิสระ : To support Free Play

การเล่นอิสระ เป็นการเล่นที่มีคุณค่าต่อจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์ในวัยเด็ก

ประโยชน์ของการเล่นที่เด็กริเริ่มเองในช่วงปฐมวัยนี้ จะไปปรากฏชัดยิ่งขึ้นเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

โดยเฉพาะการมีอิสระในการเล่น มีความเชื่อมโยงกับการมีอิสระทางความคิดในช่วงวัยต่อมา การเล่นอิสระยังทำให้เด็กมีความสามารถกำหนดอนาคตและค้นพบที่ทางของตนเองบนโลก

การศึกษาปฐมวัยแนวทางวอลดอร์ฟ – ดร.รูดอร์ฟ สไตน์เนอร์ มักให้ความสำคัญของการเล่นอิสระ (self-directed play in the Waldorf Kindergarten) ว่าเป็นการเล่นที่มีคุณค่าต่อจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์ในวัยเด็ก หากเด็กถูกกดดันด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเสี่ยงที่การเล่นจะถูกละทิ้งไป ซึ่งประโยชน์ของการเล่นที่เด็กริเริ่มเองในช่วงปฐมวัยนี้ จะไปปรากฏชัดยิ่งขึ้นเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการมีอิสระในการเล่น มีความเชื่อมโยงกับการมีอิสระทางความคิดในช่วงวัยต่อมา การเล่นอิสระยังทำให้เด็กมีความสามารถกำหนดอนาคตและค้นพบที่ทางของตนเองบนโลก เมื่อรับรู้ถึงความสำคัญของการเล่นด้วยตัวเองของเด็กแล้ว ชวนมาสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเล่นอิสระให้เกิดขึ้นได้กัน

ขอบคุณจากหัวใจ

5 วิธีสนับสนุนให้เด็กเล่นอิสระ, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์