3 หัวใจหลัก วัยอนุบาล : อนุบาลแบบบ้าน

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล : แนว Waldorf

พื้นฐานของการบ่มเพาะจิตวิญญานดวงหนึ่งเกิดจากกิจกรรมภายในบ้านผ่านการลงมือทำ ‘will’
ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัว และงานสวน ล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและกิจวัตรของคนเรา

ขอบคุณจากหัวใจ

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์