3 หัวใจหลัก วัยอนุบาล :
เลี้ยงเด็กตามธรรมชาติ
(Natural childhood)

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล : แนว Waldorf

ธรรมชาติของวัยอนุบาลคือการเล่น เล่นอย่างอิสระ การไม่ขัดจังหวะการเล่นของเด็กถือเป็นการเคารพสิทธิให้เด็กได้สร้างจินตภาพได้อย่างเต็มที่ เข้าใจธรรมชาติการเติบโตของเด็กอย่างเป็นลำดับขั้น ไม่เร่งรัดการอ่านเขียน

ขอบคุณจากหัวใจ

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์