3 หัวใจหลัก วัยอนุบาล :
เด็กเรียนรู้จากการทำตาม / เลียนแบบ

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล : แนว Waldorf

พัฒนาการของเด็กเปรียบได้กับฟองน้ำที่ดูดซับจากสิ่งรอบตัวของเขาจากภายนอก

ทั้งจากที่เห็นได้ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก
และระดับที่ลึกลงไปคือด้านในจิตใจทั้งตัวตนของคนที่อยู่รอบข้างเขา

ขอบคุณจากหัวใจ

3 หัวใจหลักวัยอนุบาล, เพจ ศิลปะด้านใน

ภาพประกอบ : สุพิชฌาย์ เอี่ยมดิลกวงศ์