ช่วง 2.5-5 ปี เด็กไม่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการเล่นแล้ว

แต่ไม่ได้แปลว่า ผู้ใหญ่ไม่ต้องทำอะไร เราจะเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เด็กบางคนอาจเข้ามามีส่วนร่วม มาช่วย

การที่เด็กเล่น และผู้ใหญ่ทำงานที่มีเป้าประสงค์ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับเด็ก

ขอบคุณจากหัวใจ

ECCV Term 1