Teacher is a tool, children is the curriculum.

โรงเรียนวอลดอร์ฟไม่มีหลักสูตร เด็กๆ จะบอกเราเองว่าเขาต้องการอะไร ดังนั้นเด็กๆ จึงเป็นหลักสูตรการเรียน

โรงเรียนวอลดอร์ฟไม่มีหลักสูตร เด็กๆ จะบอกเราเองว่าเขาต้องการอะไร ดังนั้นเด็กๆ จึงเป็นหลักสูตรการเรียน

ตอนเด็กๆ กลับมาเรียนหลังจากหยุดโควิดไป ครูพบว่าเด็กๆ นั่งฟังนิทานไม่ได้นาน เนื่องจากช่วงโควิดเด็กๆ ถูกแยกออกจากสังคม อยู่กับหน้าจอเยอะ ครูตระหนักได้ว่า เด็กๆ ต้องการอะไรที่เรียบง่ายมากขึ้น และต้องการออกไปนอกห้องเรียนมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก ให้พ้องกับสิ่งที่เด็กบอกเรา

Waldorf schools don’t have a curriculum. Children is the curriculum.