1) Look at a simple man-made object

Choose a simple man-made : นั่งมองวัตถุเรียบง่ายที่คนทำ เป็นเวลา 5 นาที ในตอนเช้า

  • มองดูรูปร่าง กายภาพเป็นอย่างไร ความยาว สี สัมผัส อุ่น เย็น
  • ทำจากอะไร
  • ประโยชน์คืออะไร
  • มองไปข้างหน้า มองย้อนกลับ
  • ตัวอย่าง simple man-made object เช่น ดินสอ

เป็นการควบคุมความคิดผ่านความคิด