แบคทีเรียในลำไส้ ช่วยจัดการยาและสารพิษต่างๆ ได้ด้วย

[ Bacteria ]

แบคทีเรียสามารถช่วยจัดการกับยา ฮอร์โมน และสารพิษต่างๆที่ผ่านเข้ามาในลำไส้ พบว่ายาหลายชนิดที่มนุษย์รับประทานนั้น อาศัยเอนไซม์จากแบคทีเรียช่วยในการจัดการกับยา การออกฤทธิ์ของยาจะมากหรือน้อย เสี่ยงต่อการเป็นพิษเพียงใด จึงไม่ได้ขึ้นกับตัวเราเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับปริมาณและประเภทของแบคทีเรียในลำไส้ของเราแต่ละคนที่ต่างกันไปอีกด้วย